mitanni banner 12

Dret Fiscal

MITANNI Abogados y Economistas té una àmplia experiència en el tractament de la problemàtica tributària dels seus clients, tant de persones físiques com jurídiques. Intervé en la formulació de propostes de millora fiscal i estudia quina de les diferents polítiques possibles en l’àmbit de la planificació fiscal s’ajusta millor a cada cas particular. A més, el despatx està especialitzat en la representació dels contribuents en inspeccions i procediments tributaris, i ofereix assessorament per optimitzar els impostos i reduir la càrrega fiscal. L’experiència acumulada en la nostra relació amb l’Administració Tributària ens permet afrontar amb garanties qualsevol mena de revisió o actuació en aquest àmbit.

Entre els serveis que oferim en aquesta especialitat, destaquen:

  • Assessorament continuat a les empreses per fer front correctament a les seves obligacions tributàries.
  • Anàlisi de la fiscalitat d’operacions econòmiques puntuals i presentació d’alternatives que permetin optimitzar la càrrega tributària en operacions financeres, d’assegurances, immobiliàries i d’estructuració patrimonial, entre d’altres.
  • Planificació fiscal d’estructures societàries des d’una doble dimensió nacional i internacional.
  • Fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses i, sobretot, de les operacions de fusió i adquisició.
  • Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars, incidint en els aspectes de tributació patrimonial i successòria.
  • Fiscalitat d’entitats públiques i també d’entitats sense ànim de lucre, com ara fundacions, associacions i entitats docents i esportives.
  • Gestió de les relacions dels nostres clients amb l’Administració Tributària, amb un èmfasi especial en la representació dels seus interessos davant la Inspecció de Tributs.
  • Tramitació de recursos i reclamacions davant l’Administració Tributària i els tribunals contenciosos administratius.